Opsterland, typische plattelandsgemeente.

website CDA Landelijk: www.cda.nl

website CDAFryslân: www.cda-fryslan.nl

 Opsterland: Midden tussen de mensen

Verkiezingsprogramma 2014-2018 

Midden tussen de mensen.

Wij geloven in het oplossend vermogen van mensen en organisaties zelf.Vrije marktwerking of een te sterk regelende overheid,alleen als leidraad, doet te kort aan een menselijke samenleving. CDA Opsterland gaat uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie.

Wij geloven dat mensen tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Wij gaan niet uit van belangen, maar van samenwerking. CDA Opsterland wil bouwen aan onze dorpsgemeenschappen.De gemeente is de overheid die het dichtst bij mensen staat.Ze geeft mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen.

Wij geloven in een cultuur van stimuleren,meedenken en ondersteunen en niet een cultuur van controleren en afrekenen. Mensen wordenuitgedaagd creatief te zijn in het bedenken van oplossingen. Het proces van beleid en uitvoering begint bij de burgers.

CDA Opsterland wil daarvoor vijf bewegingen in onze samenleving inzetten:

1.Van vrijblijvend naar betrokken:mensen maken hun leefomgeving;

2.Van grenzen naar ruimte:minder regels en meer mogelijkheden;

3.Van nazorg naar voorzorg:voorkomen is beter dan genezen;

4.Van polarisatie naar participatie:mensen samen brengen via werk, verenigingen, clubsen school;

5.Van verbruiken naar waarderen:niet alles van waarde is in geld uit te drukken. 

1.Mensen maken hun leefomgeving.

CDA Opsterland gelooft in de vitaliteit van de lokale samenleving. Nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners vragen om een ondersteunende overheid en om een zekerheid voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Er kan meer gebruik gemaakt worden van de denkkracht van de inwoners,en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving  De gemeente biedt de mensen de ruimte om hun eigen bijdrage te leveren,maar spreekt hen ook aan op de verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving. Daarmee zetten we de beweging in van vrijblijvendheid (de overheid regelt het wel) naar betrokkenheid (wat kunnen wij als burgers eraan bijdragen).

Opsterland is een gemeente van actieve dorpen:

Wij willen onze inwoners meer betrekken bijonderhoud van openbare ruimtes. Elk jaar wordt het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken. De inwonersstellen tevens prioriteit rond veiligheid in hun directe omgeving. Zo wordt gericht samengewerkt aan een groter veiligheidsgevoel en leefbaarheid.   Medebeheer heeft voordelen voor zowel bewoners als de gemeente.

De gemeente voert een actief dorpenbeleid. De dorpsbudgetten worden meer ingezet om de directe leefomgeving te verbeteren. De gemeente ondersteunt lokale initiatieven tot maatschappelijke stages. Jonge mensen krijgen daardoor de kans om in contact te komen met verschillende facetten van groepen in de lokale samenleving.

De gemeente schept voorwaarden; bewonersgroepen, verenigingen en andere initiatiefnemers kunnen elkaar ondersteunen bij fondswerving. Daarmee kan meer privaat geld beschikbaar komen voor investeringen in de lokale samenleving.

Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners met elkaar ondernemen. De gemeentelijke dienstverlening en informatievoorziening zijn transparant en toegankelijk.

De gemeente Opsterland blijft zelfstandig. Samenwerking met andere gemeenten kan de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. In de samenwerking tussen Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland(OWO), blijft de gemeente herkenbaar als aanspreekpunt. Het is voor de inwoners van de gemeente duidelijk, wat de gemeenten willen bereiken met de samenwerking. Men kan dicht bij huis terecht voor veel gemeentelijke zaken.

Internationale uitwisseling vindt alleen plaats met participatie van maatschappelijke organisaties, inwoners en scholen.

2.Minder regels en meer mogelijkheden.

De overheid is steeds meer gaan regelen en voorschrijven. We willen deze trend keren enmensen meer zelf aan bod laten komen. We willen mensen meer aanspreken op hun eigen kwaliteit en hun dosis gezond verstand en minder uitgaan van regels en voorschriften. Dat vraagt bestuurlijke moed ,maar creëert ruimte en biedt kansen voor activiteiten van burgers.

Opsterland biedt ruimte en vertrouwen:

CDA Opsterland biedt ruimte aan lokale bedrijven en agrarische ondernemingen. Wij willen maatschappelijk betrokken ondernemen bevorderen.Daarmee ontstaat een win-win-situatie. Het gevolg moet zijn een toegevoegde waarde voor alle partijen. Specifieke regels moeten worden vervangen door algemene regels. Ondernemingen worden gestimuleerdtot sociale uitdagingen.  Sponsoring van projecten, goede voorlichting,re-integreren van (jong)gehandicapten,  herintredersen/of langdurige werklozen inzetten zijn goede voorbeelden.

Waarderen van vakmanschap bij maatschappelijke instellingen, door vereenvoudiging subsidiebeleid en ontheffingsbeleid, is een uitdaging. Meer aansturen op wát een instelling moet doen in plaats van hoe dat gedaan moet worden.

Bij subsidies aan projecten onder een bedrag van 5000 euro wordt geen uitgebreid eindverslag gevraagd. Subsidies worden voor meerdere jaren verstrekt. De regels voor verantwoording vereenvoudigen.Wat is bereikt met het geld i.p.v. zijn de regels gevolgd.

Gebruik maken van proefprojecten en opstartsubsidies om nieuwe initiatieven van bewoners te stimuleren zonder dit vooraf in nota’s of regels vast te leggen.

Laagdrempelige toegang tot WMO met achteraf steekproefsgewijs controle of de voorziening terecht is toegekend.

Balans per dorp zoeken tussen bouwen, groen en landbouw. Goed luisteren naar de vraag is daarom essentieel. Hergebruik van lege terreinen krijgen voorrang op aanleg van nieuwe terreinen. De gemeente zoekt samen met private partijen naar nieuwe economische mogelijkheden.

Door collectief opdrachtgeverschap kunnen bewoners, plaatselijke belangen- organisaties en een ondersteunende gemeente elk dorp hun eigen vorm geven. Zo bepalende toekomstige bewoners gezamenlijk hun nieuwe woonomgeving.

3.Voorkomen is beter.

CDA Opsterland wil meer het accent leggen op wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen. Ze wil minder nadruk leggen op een regelende en financierende overheid. Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van actief deelnemen aan de samenleving. Door preventie wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt. Investeren in sport en bewegen en gezond gedrag kan ziekte beter voorkomen en het welzijn bevorderen.De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een woon-,zorg-, en welzijnsomgeving voor ouderen en zij die leven met beperkingen.

Opsterland is sterk in preventie:

CDA Opsterland vindt dat de gemeente ouderen(bonden) stimuleert en ruimte biedt om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Hiermee wordt tevens vereenzaming tegengegaan. De gemeente ondersteunt ontmoetingen tussen ouderen en jongeren. Kinderopvang kan daarbij een rol spelen. Mantelzorgers worden ontlast door respijtzorg  (vrijaf geven mantelzorgers). Sociale media worden meer ingezet als innovatieve oplossingen en om ontmoetingen te bewerkstelligen.

Algemene jeugdvoorzieningen zoals kinderopvang, jeugdgezondheidzorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk blijven op peil om te voorkomen dat jongeren te veel gebruik maken van speciale jeugdzorg. Eén loket neemt de zorg of de ondersteuning per jongere of per familie op zich en stemt het af met anderen. Er wordt meer aangesloten bij de woonwensen van jong en oud.De WMO ondersteunt mensen met een hulpvraag door eigen kracht en inzet van het eigen sociale netwerk zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Veiligheid is een zaak van iedereen. Het accent ligt daarbij op voorzorg. Direct contact van de burger met de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren, is noodzakelijk. De gemeente voert een streng beleid ten aan zien van alcohol en drugs (geen coffeeshops) . Cameratoezicht, een snel herstel van vandalisme met verhaling op de daders, en een rampenplan kunnen in samenhang met het vertrouwen in sociaal verantwoordelijke mensen, beter gestalte krijgen. In het rampenplan en bij de nazorg van rampen worden kerken, verenigingen, clubs en scholen betrokken.

4.Iedereen doet mee.

Mensen verschillen van elkaar, maar iedereen heeft talenten. Naast solidariteit spreken we mensen aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Rechten en plichten gaan hand in hand. Iedereen doet mee. Werk, vrijwilligerswerk en ontmoeting houdt mensen betrokken. Op dienstbaarheid, betrokkenheid en vertrouwen kun je een beroep doen bij mensen. 

Opsterland investeert in de samenleving:

Het gemeentelijk WMO-beleid heeft als uitgangspunt dat iedereen meedoet. DeWMO–consulent ondersteunt en zoekt mee naar de best mogelijke oplossingen.Leidend is de vraag van mensen. Maatwerk is het uitgangspunt. 

Wij streven naar een meer gezamenlijk gebruik van wijk-,dorpontspannings-accomodaties en voorzieningen. Mensen leren elkaar beter kennen en zijn meer betrokken bij elkaar bij dorps-en wijkontmoetingsplekken, zoals een multifunctioneel centrum en in kerken.

Voedselbanken en schuldhulpverlening krijgen ondersteuning door tijdelijke voorzieningen vanuit de gemeente. 

Bij het zoeken naar werkstelt de gemeente zich,net als de werkzoekende, actief op.

De gemeente maakt bij het maken van beleid en de uitvoering ervangebruik van sleutelfiguren,die weten wat er in de gemeente, in een dorp of wijk speelt.

Jeugdwerkloosheid wordt bestreden door training, scholing, werkervaringsplaatsen en zonodig aanvullingen op het loon. Als tegenprestatie wordt vrijwilligerswerk verwacht. 

Scholen zijn tevens ontmoetingsplekken om,buiten de lesuren, de sociale samenhang te verhogen. Vertrouwen in goede huisvesting wordt aan vakkundige schoolbesturen gegeven.Andere schooltijden en keuzevrijheid worden gefaciliteerd. 

Nederlands en Fries als voertaal in de omgang is een toonbeeld van positief burgerschap en werkt als bindmiddel van tegenstellend gedrag naar deelnemend gedrag. 

De kwaliteit van het onderwijs staat voorop. CDA Opsterland staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat. Dit geldt ook voor dorpen die met krimp te maken krijgen.

5.Niet alles is in geld uit te drukken.

Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden. Ook als het niet meteen in geld valt uit te drukken. De leefbaarheid in onze kleine kernen is van onschatbare waarde. Dat geldt ook voor ons landschap voor onze kleine detailhandel of de boerenbedrijven die vaak al decennia met de omgeving verbonden zijn. Een vitaal buitengebied met een sterk agrarisch draagvlak voor inwoners en recreant is noodzakelijk. De gemeente creëert daarom randvoorwaarden voor ondersteuning en groei van lokale bedrijven. Natuur, grondstoffen, voedsel en afval hebben ook een lokale waarde en verantwoordelijkheid om balans te zoeken tussen mens en een goed milieu.Zorgvuldigheid, spaarzaamheid, duidelijke informatie en gematigde lokale lasten zijn uitgangspunten in gemeentelijk financieel beleid.

Opsterland streeft naar duurzaamheid:

Het CDA Opsterland stimuleert een ondernemersfonds, waaruit initiatieven van georganiseerde ondernemers worden gefinancierd. In het vestigingenbeleid wordt met de ondernemer actief naar oplossingen gezocht. Bereikbaarheid van bedrijven wordt zowel digitaal als ruimtelijk door de gemeente gerealiseerd. Kleine zelfstandigen worden door de gemeente gestimuleerd om mee te dingen naar opdrachten. 

De koopzondag is niet vanzelfsprekend. CDA Opsterland is er geen voorstander van. 

Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt opgenomen in aanbestedingsprotocollen. De gemeente dient als voorbeeld en neemt bij aanbesteding minstens 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst. Ondernemers wordt gevraagd bij 5 procent van de in te zetten arbeid, gebruik te maken van personen in de bijstand of zij die werken bij de sociale werkvoorziening. 

Boeren worden structureel betrokken bij agrarisch natuur-en bermbeheer. Veranderd gebruik van de landbouwgrond, functieverandering van landbouwbedrijven en het hobbyboeren moeten, door vergunningverlening, tot een vitale verbetering van het landschap leiden.

Duurzaamheid en leefbaarheid zijn uitgangspunten van het gemeentelijk beleid. Zowel bij ruimtelijke ordening bouwen, natuur, sociaal beleid en financieel beleid. 

De gemeente verstrekt heldere informatie over het weerstandsvermogen van de gemeente, de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Deze kan jaarlijks verstrekt worden, tegelijk met de OZB- aanslag.

Duurzaamheid betekent ook dat de gemeente open, betrouwbaar en integer is in het overleg en de contacten met burgers, bedrijven en instanties. 

Wat je kiest doet ertoe.

CDA Opsterland is een open christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun dorp, hun familie, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het ware draagvlak voor het leven in een dorp. CDA Opsterland gaat uit van een christelijke mens-en maatschappijvisie.Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijkegroei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.

Voor CDA Opsterland begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal.

CDA Opsterland staat pal voor de rechtstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De gemeente is er om samenlevenmogelijk te maken. Het is een strenge en betrouwbare gemeente die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt.

CDA Opsterland zet in op betrokken mensen om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de gemeente moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.

CDA Opsterland voelt, vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd.We beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter te laten aan onze kinderen en kleinkinderen zijn ook ondernemerschap en innovatie nodig.

 

vastgesteld in de algemene ledenvergadering 28 november 2013