Opsterland

website CDA Landelijk: www.cda.nl

website CDA Fryslân: www.cda-fryslan.nl

twitter cda opsterland: www.twitter.com/@cdaopsterland 

 

Mooie uitslag voor CDA in Opsterland Tweede Kamer verkiezingen

Met 16,7 % van de stemmen is het CDA van 11.5% met 5,2%  gestegen
Kiezers bedankt voor de brede steun.

Een hogere opkomst en een hoger deel van de totale stemmen stemt het CDA in Opsterland zeer tevreden.

Het CDA is de VVD (in 2012 nog fors groter) op 74 stemmen genaderd,


 

Algemene beschouwingen 2016

Inleiding

Geachte voorzitter, college, fracties en burgers van gemeente Opsterland. 

Had ik het vorig jaar over evenwicht, nu wil ik kanteling gebruiken als basis voor onze beschouwing. Je zou kunnen denken dat kantelen niet past bij een evenwichtige partij zoals het CDA. Maar de kanteling waar wij als gemeente momenteel in zitten heeft als doel om de “krêft fan de mienskip” ruimte te geven en de gemeente een meer bescheiden rol laten innemen. Deze participatiemienskip is precies wat wij als CDA nastreven. 

Bij het opstellen van de beschouwing gebruiken wij drie maatstaven: Mensen, Middelen en Mogelijkheden. Ik zal op elk van de drie maatstaven ingaan.

Mensen

Bij mensen moet ik uiteraard beginnen bij de drie decentralisaties in het sociale domein. Wij hebben groot respect voor het college en haar ambtenaren, hoe zij deze grote opgave hebben weten neer te zetten. Na een kleine twee jaar als lokale overheid voor haar inwoners te hebben gezorgd kun je stellen dat Opsterland haar sociale domein goed op de rit heeft. Uiteraard heb je na deze relatief korte periode nog niet alles meegemaakt en zijn er zeker nog onzekerheden en risico’s, we moeten de echte transformatie nog doorlopen.

Wij vragen de raad om ons college en haar ambtenaren de ruimte en het vertrouwen te geven om het sociaal domein als een solide bolwerk af te kunnen bouwen. Het sociaal domein is immers één van de belangrijkste werktuigen om de kanteling binnen onze mienskip op gang te brengen. 

De kanteling van de gemeente loopt als een rode draad door de begroting. Het college stelt dat gekanteld werken een ‘maatschappelijke beweging’ is die het initiatief van burgers, dorpen en organisaties als uitgangspunt wil nemen. Dit betekent, meer ruimte voor samenleving, minder overheid. Deze woorden zijn ons uit het CDA hart gegrepen.

Echter zijn wij als Opsterland er al klaar voor? Op basis van wat wij zien en de signalen die wij ontvangen lijkt het soms dat kanteling slechts een mooi woord op papier is. Of is onze verwachting op dit moment nog gewoon te hoog en willen wij als CDA te snel?

De begroting van 2017 leunt sterk op deze kanteling en daar zit onze zorg. Wat gebeurt er als de kanteling niet tot stand komt… onbegrip, teleurstelling...

Dit betekent, dat we als ambtelijke organisatie, als college, als raad en als fracties alles in werk moeten stellen om de kanteling te laten slagen. We moeten ons denken en ons gedrag hierop aanpassen, een hele opgave. Maar ik wil u en onszelf graag uitdagen om de kanteling een succes te laten worden. 

Binnen de raad hebben wij het de afgelopen periode veel over mensen gehad. Maar dit zijn niet die mensen waarvoor ik in de politiek ben gegaan. In plaats van de burgers van Opsterland zijn met enige regelmaat wij als raad of als individueel raadslid het onderwerp. Hoe kan dit? In de basis willen we allemaal het beste voor Opsterland, het zijn de inwoners die centraal moeten staan.

Polarisatie en persoonlijk gewin zijn kreten die volgens het CDA, niet thuis horen in een gemeenteraad.

Wij zijn van mening dat wanneer we als raadsleden de krachten bundelen - waar uiteraard ruimte moet zijn voor een stevige maar constructieve discussie - we nog meer kunnen betekenen voor de inwoners van Opsterland. De CDA fractie wil zich daar sterk voor maken.

Het laatste punt op de menselijke maatstaf die wij aan de orde willen stellen is de zware belasting van het raadslidschap. Meer dan één derde van onze raadsleden heeft al zijn raadslidschap moeten beëindigen omdat dit niet te combineren is met zijn of haar privé leven. Betekent deze constatering dat je enkel raadslid kunt zijn als je van je pensioen geniet of door omstandigheden meer tijd hebt?

Ik, als raadslid met een gewone baan en een jong gezin, heb op dit moment moeite om andere mensen met veel enthousiasme te kunnen vertellen hoe leuk het raadslidschap is en dat het prima met je privé leven is te combineren.
Graag willen wij als CDA de griffier, de voorzitter van de raad en alle raadsleden uitnodigen om dit onderwerp het komend half jaar te bespreken en maatregelen te treffen zodat het raadslidschap aantrekkelijk en laagdrempelig kan worden gemaakt voor alle inwoners van Opsterland.

Middelen

Ik hoef u niet meer te overtuigen hoe belangrijk de aanleg van glasvezel voor Opsterland is. Met het aannemen van ons amendement om de glasvezel reserve niet in te zetten voor een zogenaamd grijs gebied hebben wij als raad een duidelijk signaal naar het college afgegeven.

Helaas is het nog steeds niet gelukt om een aantal glasvezel initiatieven binnen Opsterland van de grond te krijgen. Soms lijken mooie doorbraken met de provincie te worden bereikt en denken we dat het rond is. Plotseling blijken er obstakels in de weg te zitten die dit tegenwerken. Als CDA vragen wij het college scherp te blijven op dit onderwerp, om kansen te creëren en om af te wegen zelf het initiatief te nemen. 

Bij middelen hoort uiteraard ook het beheer en onderhoud van onze kapitaal goederen. De keuzes die wij als raad hebben gemaakt om steeds verder te bezuinigen op het beheer en onderhoud van onze kapitaal goederen worden steeds duidelijker zichtbaar. Het rapport van BMC gaf aan dat het huidige beleid mogelijk leidt tot kapitaalsvernietiging….. Als goed rentmeester word je hier stil van.

Als CDA zijn we dan ook content met de toezegging van het college om nog voor de perspectiefbrief van 2017 de staat van de kapitaal goederen te onderzoeken en aan te geven tot wanneer de bezuinigingen kunnen doorlopen, dit geeft ons vertrouwen. Vertrouwen in het feit dat we als raad de kapitaalsvernietiging kunnen beperken. 

Mogelijkheden

Bij het onderhoud van bermen zien wij als CDA mogelijkheden. Bermen moet je niet zien als een stukje overtollig en nutteloze grond, integendeel. Bermen houden de wegconstructie op zijn plaats, dragen bij aan de verkeersveiligheid, geven flora en fauna ruimte om te leven en bermen kunnen met haar mooie kleuren en bloemrijke mengsels het visitekaartje van Opsterland zijn.

Hoe kan het dan zijn dat wij als raad hebben besloten om op zo’n onderdeel te moeten bezuinigen? Als CDA zijn wij van mening dat het college de ruimte moet krijgen om het beheer en onderhoud van bermen opnieuw vorm te kunnen gaan geven. Wij zien als CDA hierin ook kansen voor burgerparticipatie. Wij willen het college middels een motie oproepen om alternatieven voor een duurzaam bermbeheer in kaart te brengen en dit voor de perspectievenbrief van 2017 aan ons als raad te presenteren. 

Met het weigeren van de proefboring naar gas, hebben wij als raad duidelijk nee tegen de winning van fossiele brandstoffen gezegd. Betekent dit dat we vervolgens volmondig als raad ja moeten zeggen tegen winning van duurzame energie? Volgens het CDA wel.

Wij zijn van mening dat velden met zonnepanelen, mestvergisting en andere vormen van duurzame energiewinning ruimte moeten krijgen binnen Opsterland. Willen wij als raad echt ons steentje bijdragen bij de winning van groene energie, dan moeten we denken aan oplossingen in plaats van beperkingen.

Afsluiting

Als afsluiting wil ik nog even stilstaan bij de begroting van 2017.

Als CDA waren wij verheugd om te kunnen constateren dat het college de stofkam door de reserves heeft gehaald. Het aantal potjes is flink gedaald, wat leidt tot een aanzienlijke verbetering in transparantie en geeft ons als raad meer grip. 

Dan de begroting zelf. Wij zien een begroting die helder en inzichtelijk is, doel en middel zijn bij elkander gebracht.

Wij zijn van mening dat het goed is dat we het ZBB traject hebben doorlopen, maar zijn ook van mening dat het traject nog niet klaar is. In het bijlageboek van BMC staan nog veel zogenaamde pm-posten vermeld. Wij vertrouwen erop dat het college en de ambtelijke organisatie het ZBB traject voor de volgende begroting volledig heeft afgerond, zodat de gehele begroting op dezelfde wijze is doorgelicht.

De digitale begrotingswijzer gaf de inwoners van Opsterland de ruimte om mee te denken en gaf college en raad richting. Het college is in staat geweest om het resultaat van deze burgerparticipatie deels verantwoord te verweven in deze begroting.

Ik zeg deels omdat een aantal bezuinigingen niet wenselijk is voor een gemeente die een faciliterende overheid wil zijn en daarbij de Krêft van de mienskip wil benutten. Met het indienen van een amendement om deze bezuinigingen uit te stellen willen wij de mienskip ruimte geven.

Voorzitter rest ons nog een grote dank uit te spreken richting het college, de griffier en de ambtelijke organisatie, maar ook richting collega raadsleden voor hun inzet en de samenwerking tijdens de afgelopen periode.
Wij wensen iedereen gezondheid en veel wijsheid toe en dagen u uit om de komende periode op een gezamenlijke en prettige manier keuzes te maken ten aanzien van: 

Mensen, Middelen en Mogelijkheden. 

Sjors Veenstra

Fractievoorzitter CDA Opsterland

7 november 2016