toegang tot de gemeenteraad loopt via de ingang van het gemeentehuis in Beetsterzwaag 

Opsterland

nr1

 Wietze Kooistra, Gorredijk, 59 jaar, wethouder
Het CDA beschikt over enthousiaste en bekwame kandidaat-raadsleden.
Ik prijs mij gelukkig opnieuw lijsttrekker van CDA-Opsterland te zijn en stel me graag beschikbaar als wethouder voor een nieuwe raadsperiode. In de afgelopen 4 jaar heb ik mij, als CDA wethouder, met veel enthousiasme beziggehouden met zorg en beheer. Speerpunten waren o.a. de nieuwe wetgeving op het terrein van Sociale Zaken, WMO en jeugd en de gevolgen daarvan voor onze gemeente.
De gebiedsontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid in en rond de N381 m.n. Frieschepalen, Ureterp, Wijnjewoude en Hemrik was eveneens een deel van mijn taken. Het resultaat is positief en stemt tot tevredenheid.
 

    nr 3
Alies van der Wal
Wijnjewoude, 26 jaar, werkzaam in de accountancy
Een maatschappij waarin jongeren geen rol spelen heeft geen toekomst. Daarom wil ik als jongere graag mijn bijdrage leveren en ook andere jongeren inspireren zich in te zetten voor activiteiten in buurt, dorp of clubs. Dat draagt bij aan een leefbare gemeenschap. Wat ik belangrijk vind is: ‘het serieus nemen van jongeren, een eigen plek bijvoorbeeld; maar ook zorg voor veiligheid. Respect voor elkaar en naar elkaar. Dit geldt voor jong en oud’
 

 nr 4
Sjors Veenstra
Ureterp, 35 jaar, projectleider ruimtelijke ordening bij de gemeente Friese Meren
Mijn drijfveer is een gezonde omgeving creëren voor toekomstige generaties. Vanuit grondbeleid betekent dit effectief omgaan met de beschikbare ruimte. Niet zonder meer maagdelijke weilanden bebouwen, niet bouwen voor leegstand, maar richten op het vitaal maken van bedrijventerreinen en dorpscentra. Financieel gezien moeten we verantwoorde keuzes maken waarmee een huishoudboekje wordt verkregen dat je durft door te geven. Daarnaast streef ik naar ruimte voor lokale ondernemers en agrariërs. Geef ze mogelijkheden, zij zorgen voor omzet, werkgelegenheid en houden een dorp levend. 

 nr 5
Rynk van der Woude
Gorredijk, 62 jaar,
Na een varende carrière bij de Marine en Kustwacht terug in Fryslân en gekozen voor de mooie gemeente Opsterland. Ik geloof in een zelfsturende burger voor een menselijker buurt en gemeente. Naast werk/ontspanning en inkomen vind ik samen-leven in verenigingsverband, (sport)clubs of kerk belangrijk. Daarnaast richt ik mijn kompas op het welzijn van de “oudere”, een gezonde agrarische sector, een sterk MKB in onze dorpen en ontwikkeling van meer toerisme. Respect voor ons leefmilieu, zuinig zijn op aardse schatten, een duurzame toekomst, daar koers ik op verder.  


 nr 7
Bert van den Brink
Ureterp, 59 jaar, melkveehouder
Als lid van de CDA steunfraktie houd ik me vooral bezig met landbouwvraagstukken en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven en  de landbouw in Opsterland moeten ruimte krijgen zich te ontwikkelen en wel op een duurzame wijze. Het scheppen van goede mogelijkheden voor agrarische grondgebruik in het bestemmingsplan buitengebied. Onze gemeente moet aantrekkelijk zijn voor ondernemers en burgers om er te wonen en werken. Ik vind dat bij vrijkomende agrarische bedrijven bekeken moet worden of andere bedrijven zich hier kunnen vestigen. Daar wil ik me sterk voor maken. 

 

 nr 9
Jan Quarré
Hemrik, 64 jaar, gepensioneerd directeur Basisonderwijs, actief vrijwilliger op verschillende terreinen
Leefbaarheid binnen de dorpen vind ik belangrijk. Initiatieven als het dorpssteunpunt en betaalbaar vervoer voor gehandicapten en ouderen dragen hieraan bij. Goed onderwijs en mogelijkheid tot ontwikkeling voor ieder mens evenals noodzakelijke voorzieningen moeten binnen bereikbare afstanden zijn. Zorg voor mensen die niet rond kunnen komen is belangrijk. Een eigen omgeving met aandacht voor de medemens en bereidheid om elkaar te helpen is een basisvoorwaarde.

 nr 10
Nardus Huiskes
Beetsterzwaag, , 67 jaar, jarenlang docent HBO bouwkunde aan de NHL. Jarenlang actief in partijbestuur CDA Opsterland
Opsterland kent interessante en waardevolle natuurgebieden. Mensen moeten daarvan kunnen genieten zonder de natuur aan te tasten. Ik hoop op een uniek samenspel tussen natuur-inwoners-recreanten om dit waar te maken, misschien wel waardevoller te maken. Vanuit deze specifieke invalshoek wil ik een bijdrage leveren aan behoud van natuur en culturele verworvenheden in Opsterland.