zaterdag 8 maart, folderen in Gorredijk, Tijnje Beetsterzwaag en Nij Beets. zaterdag 15 maart in de Oostelijke dorpen, Ureterp, Wijnjewoude Bakkeveen, FriesePalen en Siegerswoude

 Het CDA bood zaterdag het Gemeente Bestuur een manifest aan met het verzoek haast te maken met de aanleg van Glasvezelkabel in het buitengebied ten behoeve van snelle internet verbindingen waarvan voorsal agrarische bedrijven steeds meer afhankelijk worden voor de normale bedrijfsvoering.

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Opsterland

Hoofdstraat 82
9244 CR BEETSTERZWAAG 

Betreft: glasvezel voor het platteland 

Geacht college, 

Met instemming hebben wij kennisgenomen van uw actie om actief een goede internetaansluiting te bevorderen met name in de buitengebieden. Uw oproep aan de inwoners die geen goede aansluiting hebben ondersteunen wij van harte. Gezien het belang echter vinden wij dat er nog een extra actie noodzakelijk is en wel om de volgende redenen:

1.      In meerdere gebieden binnen onze gemeente ondervinden bewoners en bedrijven de nadelen van een slechte internetverbinding. Op een aantal adressen is zelfs alleen mobiel internet mogelijk. Deze verbindingen zijn bedrijfsonzeker omdat ze bij herhaling uitvallen.

2.      Veel bedrijven, ook agrarische, kampen nu al met dit probleem, terwijl men steeds meer afhankelijk wordt in hun bedrijfsvoering van het digitale verkeer.

3.      Daarenboven zal het aantal agrarische bedrijven, volgens de huidige prognoses in de komende decennia, verminderen. Om de mogelijkheden en kansen te vergroten door hier andere bedrijfsbestemmingen mogelijk te maken is het van belang dat er een goede infrastructuur aanwezig is, inclusief de digitale. 

Gezien deze belangen is het voor ondernemers, toekomstige ondernemers en particulieren van belang dat er alert gereageerd wordt op de mogelijkheid die nu wordt geboden.

 Wij verzoeken B&W dringend alle bewoners in de buitengebieden persoonlijk per brief te benaderen en hen expliciet op dit aanbod, zich te melden, te attenderen. Dit om te voorkomen dat men door onwetendheid deze unieke kans aan zich voorbij laat gaan. 

Wij hopen van u een snelle en positieve reactie te ontvangen. 

In afwachting,

Met een vriendelijke groet, 

CDA Opsterland

W. Kruize, voorzitter