Opsterland

website CDA Landelijk: www.cda.nl

website CDA Fryslân: www.cda-fryslan.nl

twitter cda opsterland: www.twitter.com/@cdaopsterland 

 

Extra Nieuwsbrief n.a.v. raadsdebat affaire Marinus.

Dinsdagavond 29 maart heeft de Gemeenteraad van Opsterland gedebatteerd over de uitkomsten van het rapport Berenschot over de handelwijze van raadslid Sikke Marinus van Opsterlands Belang.

De Kwestie.
Samen met Oost- en West Stellingwerf heeft Opsterland in een raamproject meer dan 200 zorgaanbieders via aanbesteding de gelegenheid geboden om delen van het zorgbehoefte uit te voeren. Eén van die aanbieders was het bedrijf Springth uit Nijbeets, het bedrijf van de vrouw van raadslid Sikke Marinus. Dit bedrijf begeleidt mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt om weer reguliere arbeid te verrichten. Zij doen dat met een nieuw concept dat door Sikke Marinus werd aanbevolen en waarover de ambtelijke werkgroep zo enthousiast was dat daar binnen het raamproject een pilotproject van is gemaakt. Voor de werkzaamheden werd tegen een vast tarief een bedrag van € 25000,-- beschikbaar gesteld.
Toen dit project in de raad op de agenda kwam, ontstond er rumoer over de rol die Marinus daarbij gespeeld zou hebben. Dat werd door raadsleden uit de oppositiepartijen zo uit vergroot dat de Pers er zich mee ging bemoeien en er stukken in de Leeuwarder Courant verschenen over verboden belangen verstrengeling. Inmiddels was er in het ambtelijk apparaat en het college van B en W al het één en ander gezegd en gedaan. Wethouder Wietze Kooistra had dit gemeld bij de fractievoorzitters Dieko van der Harst en later Marcel van Opzeeland van OB (juist deze feiten zijn niet in het rapport terecht gekomen), en de burgemeester had er met Marinus over gesproken. Aanvankelijk zonder resultaat tot dat bleek dat Marinus niet alleen vrijwilliger was, maar ook gevolmachtigd bestuurder en hij zich in die functie ook in besprekingen in de ambtelijke werkgroep heeft gemengd. Marinus heeft zich er vanaf dat moment niet meer mee bemoeit en zijn lidmaatschap van de raad per 1 januari 2016 opgezegd. Buiten het pilotproject probeerde hij ook werk dat door gemeentelijke diensten wordt uitgevoerd binnen te halen. Wethouder Kooistra heeft daar direct een stokje voor gestoken.
Tot zover een feitelijk overzicht.

Onderzoek.
 De kwestie van belangen verstrengeling had vlucht genomen en was tot een publiek-politiek onderwerp geworden. Er was actie nodig. Eerst is de kwestie door de burgemeester voorgelegd aan een commissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met een aantal vragen. Uit het antwoord blijkt dat er geen onwettige dingen zouden zijn gebeurd. Het rumoer hield echter aan en besloot de burgemeester het Bureau Berenschot de opdracht te geven een onderzoek uit te voeren. Op voorhand is te voorspellen dat dit moet leiden tot het vinden van een zondebok. En die kwam er, n.l. CDA-Wethouder Kooistra.
Allereerst werd vastgesteld dat Sikke Marinus de Gemeentewet heeft overtreden, maar hij is geen lid meer van de raad en zijn er verder geen sanctie meer mogelijk. Vervolgens worden burgemeester en de ambtenaren vrijgepleit. Wietze Kooistra bleef als verantwoordelijk portefeuillehouder over. Berenschot verwijt hem dat hij niets heeft gedaan met meldingen uit de organisatie en dat hij daarmee te weinig normbesef heeft getoond.

De raadsvergadering van 29 maart:
Alle partijen konden hun oordeel over het rapport Berenschot geven en vragen stellen om na de verklaringen van burgemeester College en wethouder Kooistra hun standpunt bepalen. De CDA fractie deelde bij monde van voorzitter Sjors Veenstra mee dat het kennis had genomen van de conclusies in het rapport, maar die over wethouder Kooistra niet te aanvaarden en wil hem de gelegenheid geven dit zelf toe te lichten. Gelijkluidend waren de meldingen van ChristenUnie en Opsterlands Belang. Vanaf de aftrap eiste Partij van de Arbeid bij monde van Roel Vogelzang het aftreden van Wethouder Kooistra en eiste  tevens het aftreden van het hele College middels een motie van afkeuring. Dit gedrag werd door de andere oppositiepartijen gevolgd. Romke de Jong van “coalitiegenoot zonder wethouder”, D66, eiste eveneens het aftreden van Wietze. Toen bleek dat Wietze niet uit eigener beweging aftrad, trok D66 zich terug uit de coalitie en speelde mee met de oppositie. Het ging niet meer over de feiten, zogezegd zat het politieke spel al lang op de wagen.  De vele verklaringen van de oppositie dat wethouder Kooistra jarenlang geweldig werk had geleverd en er geen twijfel was over zijn persoonlijke integriteit voelt onoprecht aan, want zij bleven met een motie van wantrouwen volharden in de eis dat hij af moest treden.. De moties over aftreden van Wietze en/of het hele college werden allen ver na twaalf uur afgestemd . Alleen een motie om een integriteitscommissie in te stellen haalde unaniem de eindstreep.

Nasleep.
Het Friesch Dagblad van donderdag 31 maart heeft bij de onderzoekers van Berenschot navraag gedaan over feiten die wethouder Kooistra in had gebracht. De antwoorden daarop zijn schokkend. ”Wij hebben alleen opgeschreven wat wij relevant vonden en de informatie over de meldingen aan de fractievoorzitters van Opsterlands Belang hebben we gekregen toen het rapport in concept al klaar was.” Ontlastende verklaringen niet opnemen is in de wereld van waarheidsonderzoek een doodzonde. Daarmee hebben we alles gezegd over de onderzoekers.

Laatste nieuws.
Inmiddels doet zich een nieuwe zaak voor. Mogelijk is bekend dat Dieko van der Harst geen lid meer kan zijn van de fractie van Opsterlands Belang. Hij heeft meegedeeld dat hij zijn zetel na zijn ziekteverlof weer in gaat nemen. Nu D66 ook geen deel meer uitmaakt van de coalitie verliest die haar meerderheid. Daar moet een creatieve oplossing voor worden gezocht, want een reguliere is niet direct voorhanden.
Wordt vervolgd!!!